ST-Art-Point.com Kunst & Fotografie - Art & Photography 

tekeningen, schilderijen (aquarel en acryl) & fotografie - drawings, paintings (water colour and acrylic) & photography

Over Kunst / About Art

Geregelde stukjes over kunst, door Sonja Tuinman.

Regular postings about art, by Sonja Tuinman.

view:  full / summary

Klaas Gubbels - Schilder / Painter

Posted by ST-Art-Point Sonja Tuinman on August 5, 2012 at 10:20 AM Comments comments (199)

Op woensdag 1 augustus 2012 bezocht ik de overzichtstentoonstelling "Klaas Gubbels, Terug In Rotterdam" in het Chabot Museum in Rotterdam. Klaas Gubbels was een van mijn docenten op de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam (de voorloper van de huidige Willem De Kooning Academie). Over de jaren had ik hem wel min of meer gevolgd, voornamelijk via de media (o.a. een documentaire op TV) en internet. Inmiddels is Klaas Gubbels een succesvol kunstenaar. Maar het was voor het eerst dat ik een expositie van hem bezocht. Ik vond het een mooie expositie en het werk sprak mij erg aan, vooral de eenvoud in combinatie met de kracht die het werk uitstraalt. Toen hij ons les gaf had hij het altijd al over het belang van "kijken". Een uitspraak van Klaas Gubbels: "Het is veel kijken en dat is ook schilderen natuurlijk. Soms is een doek na een jaar af en dan heb ik er niets aan gedaan."

Klaas Gubbels - WikipediaOn Wednesday 1 August 2012 I visited the exhibition "Klaas Gubbels, Back In Rotterdam" in the Chabot Museum in Rotterdam. Klaas Gubbels was one of my teachers at the Art Academy in Rotterdam. Over the years I had more or less followed him, mostly via the media (a.o. a documentary on television) and the internet. In the menatime Klaas Gubbels has become a succesfull artist. But it was for the first time that I saw his work in a show. I liked the exhibition and the work appealed to me, especially the simplicity of it in combination with the strength. When he was teaching us, he already explained to us the importance of "looking". A quote from Klaas Gubbels: "There is a lot of looking involved and that of course is painting too. Sometimes a painting is finished after a year and I have not worked on it at all."

 


Kunstenaar / Artist Tjebbe Beekman

Posted by ST-Art-Point Sonja Tuinman on January 23, 2012 at 6:20 PM Comments comments (6)

Dit vind ik prachtige kunst, van Tjebbe Beekman. Hoog geëindigd bij de verkiezing van "Kunstenaar van het jaar 2012". Flinke formaten, acryl op doek, hij verwerkt ook zand erin en ik kijk mijn ogen uit. Wat is er veel te zien en te beleven op deze schilderijen! Heel inspirerend, hij doet precies wat ik zou willen. Hier een video over hem, aan het werk in zijn studio in Berlijn: http://www.youtube.com/watch?v=ps5-3DgLslc&feature=player_embedded
I find this great art, by Tjebbe Beekman. Finalist in the "Artist of the year 2012" competition. Large formats, acrylic paint on canvas, he also uses sand in his paintings and I am staring my eyes out. So much to see and to experience on these paintings! Very inspiring, he is doing exactly what I would like to do. This is a video about him, at work in his studio in Berlin: http://www.youtube.com/watch?v=ps5-3DgLslc&feature=player_embedded

Hockney dist Hirst / Hockney criticizes Hirst

Posted by ST-Art-Point Sonja Tuinman on January 7, 2012 at 7:20 AM Comments comments (2)

NRC 3/1/2012: De Britse kunstenaar David Hockney heeft een sneer uitgedeeld aan zijn collega’s die assistenten inzetten om hun werk te laten maken. Op posters bij zijn tentoonstelling bij de Royal Academy of Arts in Londen staat de tekst:  "Alle werken hier zijn gemaakt door de kunstenaar zelf, persoonlijk.” Hockney zei in het tijdschrift Radio Times dat deze veeg uit de pan specifiek gericht was tegen Damien Hirst, die erom bekend staat dat hij assistenten inzet bij het vervaardigen van zijn schilderijen met grote gekleurde stippen. Hockney verklaarde dat de werkwijze van Hirst  "beledigend is voor vaklieden, getalenteerde vaklieden”. De gestippelde schilderijen van Damien Hirst worden vanaf volgende week wereldwijd tentoongesteld in elf vestigingen van de Gagosian Gallery. In 2007 zei Hirst zelf over deze werken: "Zodra ik er een had verkocht, gebruikte ik het geld om mensen te betalen om ze te maken. Zij waren er beter in dan ik. Ik raak verveeld. Ik word erg ongeduldig.” Op Hockney’s kritiek heeft hij nog niet niet gereageerd. Hockney bespeurt een tendens onder Britse kunstenaars om assistenten in te zetten bij het vervaardigen van werk. Anderen die dat doen zijn bijvoorbeeld Antony Gormley en Mark Wallinger. Hockney: „Op de kunstacademie legde ik altijd uit dat je het handwerk kunt leren aan anderen; het is de poëzie achter het werk die je niet aan anderen kunt leren. Maar nu proberen ze de poëzie over te dragen en niet het handwerk.” Hij citeerde ook een Chinees gezegde: „Om te schilderen heb je het oog, de hand en het hart nodig. Twee ervan zijn niet voldoende.”

Commentaar van mijzelf: Heel grote kunstenaars, zowel schilders als beeldhouwers, laten van oudsher hun werk (deels) uitvoeren door derden, dus wat is er zo bijzonder?


 

NRC 3/1/2012: The British artist David Hockney criticized his colleagues who use assistants to create their work. The posters of his show at the Royal Academy of Arts in London show the text: 'All the works here were made by the artist himself, personally.' Hockney said, in the magazine Radio Times that this sneer was specifically pointed at Damien Hirst, who is known for using assistants for the creation of his paintings with large coloured dots. Hockney declared that Hirst’s way of working is “insulting for craftsmen, talented craftsmen”. The dotted paintings of Damien Hirst will be shown worldwide, starting next week, at 11 locations of the Gagosian Gallery. In 2007 Hirst himself said about these works: “As soon as I had sold one, I used the money to pay people to make them. They were better at it than I was. I get bored and I become very impatient.” He did not react to Hockney’s criticism yet. Hockney observes a tendency amongst British artists to use assistants for the creation of their art. Others who do that are for example Antony Gormley and Mark Wallinger. Hockney: "It's a little insulting to craftsmen. I used to point out, at art school you can teach the craft; it's the poetry you can't teach. But now they try to teach the poetry and not the craft."  He also quoted a Chinese saying: “To paint you need the eye, the hand and the heart. Two of these are not sufficient.”

My comment: Great artists, painters as well as sculptors, used to have their work (partly) made by others, so what's new?

Rijzende ster / Rising star

Posted by ST-Art-Point Sonja Tuinman on January 6, 2012 at 8:55 AM Comments comments (0)

Hoe kom je in de cultuursectie van NRC terecht? Ik zou het niet weten. Je moet dan zeker talent hebben... (Klinkt dit jaloers? Ik geloof het wel....). Op 3 januari 2012 stond er in NRC Handelsblad een artikel over de kunstenares Ani Eloyan in de rubriek "Rijzende ster". Nu is zij nog heel jong (23 jaar), en ben ik al aardig oud (...). En zij studeert nog of is net afgestudeerd (aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam) en ik ben in een grijs verleden afgestudeerd (Academie voor Beeldende Kunsten, de voorganger van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam). Ik heb vast niet genoeg aan de weg getimmerd en ik heb door omstandigheden gekozen voor een loopbaan in het bedrijfsleven. Pas de laatste pakweg 12 jaar ben ik weer wat actiever in de kunst. In ieder geval: Leuk om kennis te nemen van wat er nu groeit en bloeit in de kunst. En ik kan haar werk zeker waarderen. Zie meer van haar werk hier.

How do you get attention in the art and culture section of NRC? I really wouldn't know. One surely has to be talented..... (Does this sound jealous? I guess it does.....). On 3 January 2012 NRC Handelsblad published an article about the painter Ani Eloyan under the heading "Rising star". Now she is quite young (23) and I am rather old (...). And she is still studying or just finished her study (at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam) and I finished my study in a grey past (Art Academy in Rotterdam, the predecessor of the Willem de Kooning Academy). I probably did not step into the limelight often enough and because of circumstances I chose for a business career. Only since about 12 years I became more active in art again. Anyhow, it is nice to note what is now flourishing in art. And I can certainly appreciate her work. See more of her work here.

Komische dieren / Comical animals

Posted by ST-Art-Point Sonja Tuinman on January 6, 2012 at 7:55 AM Comments comments (0)

Het is me al eerder opgevallen: Grappige kunst verkoopt redelijk. Het gemiddelde publiek (dit klinkt onaardig, maar zo bedoel ik het niet ....), gewend aan populaire winkels zoals Ikea, Blokker e.d. en niet gewend aan musea of kijken naar "echte" kunst (hoewel, Ikea biedt ook reproducties aan van goede kunst, o.a. Matisse), wil best eens iets kopen voor "boven de bank". Maar dan moet het wel te begrijpen zijn en dan worden kleur en fleur en/of humor redelijk hoog aangeslagen. En er zijn heel wat kunstenaars die zich hierin gespecialiseerd hebben. In deze rubriek zal ik af en toe voorbeelden geven van aansprekende kunst van allerlei kunstenaars. Hierbij een afbeelding in het genre "Komische dieren" van kunstenaar Tim Hupkes (haar naam is ook grappig ....).


Blauwe reiger / Blue heron


I noticed it before: Funny art sells reasonably well. The average public (this doesn't sound nice, but I do not mean it that way ....), used to popular shops like Ikea, Blokker etcetera and not so used to museums or looking at "real" art (although Ikea also offers reproductions of good art, amongst others Matisse), is prepared to buy something for "above the settee". But preferably it needs to be understandable and then colour and/or humour are highly appreciated.  And there are quite a few artists who have specialised in this kind of art. In this category I will now and then give examples of appealing art of various artists. Herewith a picture in the category "Comical animals" by artist Tim Hupkes (her name is funny too ....).


De vier elementen / The four elements

Posted by ST-Art-Point Sonja Tuinman on January 6, 2012 at 7:10 AM Comments comments (1)

Min of meer toevallig ontstond er al schilderend en experimenterend het abstracte schilderij "Vuur". Waardoor ik op het idee kwam om een serie te maken met ieder als onderwerp een van de vier elementen: Vuur, Water, Lucht en Aarde. Dan ook maar even plaatjes kijken via Google, eens kijken wat anderen daarvan gemaakt hebben. Tjeeee, dat is natuurlijk al veel vaker gedaan..... Hierbij een voorbeeld van een Italiaanse kunstenaar uit de 16e eeuw, Giuseppe Arcimboldo. Ik kende hem al, hij maakte heel grappige schilderijen, portretten die zijn opgebouwd uit groenten, fruit, bloemen, enz. Op deze website zie je nog meer van zijn werk. Het onderstaande schilderij kende ik nog niet. Het heeft de titel "Vuur" en heeft Giuseppe dat niet prachtig gedaan?


:

More or less accidentally, while painting and experimenting, I made the abstract painting "Fire". Which brought me to the idea to make a series of paintings, each with one of the four elements as a subject:  Fire, Water, Air and Earth. The next step was looking at pictures via Google, to see what others did with these themes. Geeee, this of course has been done more often ..... Herewith an example of an Italian 16th century painter, Giuseppe Arcimboldo. I already knew him, he made very funny paintings, portraits constructed from vegetables, fruit, flowers, etcetera. On this website you can see more of his work. I did not know the above painting yet. The title is "Fire" and didn't Giuseppe do this wonderfully?


Rss_feed